Dr. Tom Baskett

186 Spinnaker Drive
Halifax, NS B3N 3C8
902 477-1616
tfbaskett@gmail.com